Projekt nr 15

Ośrodek dla młodzieży w Kocierzu Rychwałdzkim

Położenie Kocierza Rychwałdzkiego

Ośrodek w Kocierzu Rychwałdzkim położony jest w pobliżu ślemienia (województwo śląskie, powiat żywiecki, gmina Łękawica). Odcięcie od strefy miejskiej i unikalny klimat górski stanowi doskonałe miejsce dla prowadzenie terapii resocjalizacyjnej.

Projekt resocjalizacyjny „Trampolina”

 1. Fundamentem całego projektu „Trampolina” jest Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Warszawie przy ulicy Barskiej 4.
Ośrodek prowadzi Szkołę Podstawową nr 174 oraz Niepubliczne Gimnazjum z przyuczeniem do zawodu kucharza małej gastronomii, stolarza i malarza – tapeciarza. Jest to pierwszy etap mający na celu usamodzielnienie wychowanków poprzez przygotowanie do samodzielnego życia. Ważna jest w tym etapie edukacja, która zwiększa umiejętności i możliwości zdobycia w przyszłości pracy. W Ośrodku przebywa obecnie 72 chłopców, którzy trafiają do placówki na mocy wyroków sądowych.

2. Kolejnym etapem projektu resocjalizacyjnego jest pobyt 20 wychowanków w Filii Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Centrum Edukacyjnym „Trampolina I” w Warszawie – Aninie.
Jest to kierunek psychoedukacyjny, w ramach którego wychowankowie, którzy przebywają na stałe na Barskiej przechodzą dwutygodniowe turnusy psychoedukacyjne ( socjoterapię, treningi zastępowania agresji, programy profilaktyczne w zakresie zapobiegania narkomanii i alkoholizmowi, bloki warsztatowe wspomagające proces uzawodowienia). W weekendy prowadzone są też terapie rodzinne.

 

Program usamodzielnienia wychowanków realizowany wspólnie przez „Barską” i „Anin” obejmuje min. takie oddziaływania, jak:
- zajęcia ogólnorozwojowe,
- zajęcia edukacyjne,
- warsztaty psychoedukacyjne,
- doradztwo zawodowe,
- kursy zawodowe,
- warsztaty umiejętności społecznych.

W Centrum Edukacyjnym „Trampolina I” przebywa 12 wychowanków usamodzielniających się i 8 wychowanków z Barskiej uczestniczących w warsztatach psychoedukacyjnych (grupy z Barskiej uczestniczą rotacyjnie w dwu- lub kilkutygodniowych warsztatach; są diagnozowani i kwalifikowani do udziału w warsztatach na podstawie badań i rozmów z psychologiem i wychowawcą w M.O.W. przy ul. Barskiej).

3. Obecnie rozpoczyna się realizacja kolejnego etapu projektu. Otwarcie Domu Rotacyjnego  – TRAMPOLINA II” przy ulicy Knyszyńskiej 1. Pobyt 14 wychowanków  MOW w placówce ma na celu zwiększenie usamodzielnienia chłopców, którzy korzystają z mieszkań będących własnością Zgromadzenia Zakonnego Małe Dzieło Boskiej Opatrzności – Orionisci.  W trakcie pobytu wychowanek ma obowiązek studiowania, Ma też możliwość łączenia edukacji z pracą. Musi posiadać podstawowe umiejętności społeczne pozwalające mu na sprawne funkcjonowaniu na rynku pracy oraz samodzielne utrzymanie przydzielonego mieszkania przed uzyskaniem własnego mieszkania własnościowego.

 

 

 

4. Modernizacja obiektu w Kocierzu Rychwałdzkim k/ Żywca będzie kolejnym krokiem w programie resocjalizacyjnym w postaci stworzenia Centrum „ TRAMPOLINA IV”.

 

 

 

 

Adresaci projektu „Trampolina IV”

Tabela 1. Adresaci Projektu „ Trampolina” z uwzględnieniem Ośrodka w Kocierzu Rychwałdzkim

Placówka: Liczba podopiecznych
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy  Księży Orionistów w Warszawie,przy ul. Barskiej 4 72
Filia Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego – Centrum edukacyjne „Trampolina I” w Warszawie – Aninie 20
Dom Rotacyjny –„ Trampolina” II dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego z Barskiej, przy ul. Knyszyńskiej 1 14
Centrum „Trampolina IV” w Kocierzu Rychwałdzkim k/ Żywca 24
Razem: 130

W placówce w Kocierzu Rychwałdzkim przebywaliby chłopcy w wieku 13-18 lat borykający się z problemami:
- alkoholowymi,
- narkotykowymi,
- z zaburzeniami psychicznymi i emocjonalnymi.

Potrzeba : Zwiększenie jakości resocjalizacji.

Księża Orioniści planując uruchomienie Centrum „Trampolina IV” w Kocierzu Rychwałdzkim stawiają sobie za cel wychowanie młodzieży oraz umożliwienie powrotu do społeczeństwa osobom nieprzystosowanym społecznie poprzez:
- zapewnienie wszechstronnego rozwoju,   zmianę hierarchii wartości na społeczeństwo akceptowane,
- kształtowanie świadomości i odpowiedzialności za własne życie,
- tworzenie warunków do nabywania umiejętności współżycia oraz funkcjonowania w społeczeństwie zgodnie z obowiązującymi normami moralno-prawnymi.

 

 

Chłopcy muszą mieć odrębny dom, w którym będą przebywać na stałe. Obecny Ośrodek na Barskiej jest niewystarczający do przeprowadzenia pełnego procesu resocjalizacyjnego, którego ostatecznym punktem jest doprowadzenie wychowanków do pełnej samodzielności w społeczeństwie i funkcjonowania w nim zgodnie z prawidłowymi wartościami społecznymi.  Działalność resocjalizacyjna wspierana przez zajęcia terapeutyczne jest pierwszą planową funkcją  Placówki w Kocierzu Rychwałdzkim. Chłopcy trafiający do Barskiej są nieprzystosowani społecznie. Stwarza to zagrożenie wykluczenia społecznego, powrót do wcześniejszych uzależnień. W polskim systemie resocjalizacyjnym brakuje działań skutecznie pomagających osiągnięciu  przez wychowanku pełnej samodzielności społecznej. Ideą powstania Placówki jest stworzenie takich warunków.

 

Program resocjalizacyjny dla podopiecznych w Kocierzu Rychwałdzkim składałby się z następujących etapów.
1. Zajęcia terapeutyczne,
2. Opieka psychiatryczna,
3. Warsztaty terapii zajęciowej,
4. Zajęcia szkolne,
5. Zajęcia wyrównawcze.

 

Ośrodek funkcjonowałby przez cały rok.  Pobyt wychowanków byłby całodobowy, którymi byliby pod stałą opieką:
- 3 wykwalifikowanych wychowawców z przygotowaniem pedagogicznym i terapeutów (wśród nich znajdowałby się były wychowanek Ośrodka Wychowawczego na Barskiej, chłopak po przejściach z narkotykami z przygotowaniem terapeutycznym,
- Psychiatry,
- Pielęgniarki.

 

Istnieje możliwość ciągłej współpracy z samorządem lokalnym Kocierza Rychwałdzkiego, który został ujęty w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Łękawica. Miejscowe władze gminne pozytywnie zaopiniowały powstanie Placówki, a miejscowy gminny ośrodek pomocy społecznej w przyszłości mógłby być partnerem w programach profilaktyki uzależnieniowej. Stwarza to dobry klimat do zakończenia inwestycji i rozwoju Ośrodka.

Zespół Okresowej Oceny Sytuacji Wychowanków w skład, którego wchodzą:
(Dyrektor Ośrodka Wychowawczego, psycholog, wychowawca grupy, wychowawca klasy, psychiatra) po dokładnej analizie sytuacji wychowanków podejmowałby decyzję o skierowaniu do placówki w Kocierzu Rychwałdzkim.

 

Koszt projektu
Tabela 2. Koszt inwestycji

 

Lp. Wyszczególnienie W PLN w Euro
1. Koszt inwestycji 1 730 000 PLN 447 028,42 €
2. Wkład własny Zgromadzenia* 730 000 PLN 188 630,49 €

* Częściowe finansowanie przez Biuro Edukacji Urzędu miasta stołecznego Warszawy.

Tabela 3.
Koszty adaptacji pomieszczeń w budynku w Kocierzu k/Ślemienia celem uruchomienia placówki wsparcia dla osób uzależnionych (24 podopiecznych)

Lp. Koszty związane z adaptacją budynku Wartość w PLN Wartość w Euro
I. Wyposażenie pralni 33 000,00 8 527,13
II. Wyposażenie kuchni 33 000,00 8 527,13
III. Sprzęt AGD 22 000,00 5 684,75
IV. Wyposażenie pokoi podopiecznych 32 450,00 8 385,01
1. Łóżka piętrowe z biurkami 22 000,00 5 684,75
2. Lampki 990,00 255,81
3. Pościel 2 komplety na zmianę 1 760,00 454,78
4. Stoliki nocne 2 200,00 568,48
5. Szafy 4 400,00 1 136,95
6. Szafki na buty 1 100,00 284,24
V. Urządzenie biura kierownika 8 250,00 2 131,78
1. Meble i akcesoria biurowe 4 400,00 1 136,95
2. Zestaw komputerowy 3 850,00 994,83
VI. Urządzenie pomieszczenia biurowego 14 300,00 3 695,09
1. Meble i akcesoria biurowe 3 850,00 994,83
2. Zestaw komputerowy 3 850,00 994,83
3. Szafa pancerna 6 600,00 1 705,43
  Razem: 143 000,00 zł 36 950,90

Koordynatorami projektu są: ks. Teofil Górny, ks. Tomasz Wiśniewski i ks. Adam Gołebiak.

Poniżej podajemy numer rachunku, na który można dokonywać dobrowolnych darowizn.
MDBO Orioniści Prowincja Polska
ul. Lindleya 12, 02-005 Warszawa
Nr 80 1240 3305 1111 0000 2938 9889
z dopiskiem: Kocierz Rychwałdzki

 

 

Przekaż darowiznę on-line na projekt Kocierz Rychwałdzki 

Wesprzyj ten projekt przekazując 1% podatku

KocierzRychwaldzki

 

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami i potwierdzenie ich aby ukryć ten komunikat
Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych i funkcjonalnych. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że zgadzają się Państwo na ich zapisanie w pamięci Państwa urządzenia. Mogą Państwo samodzielnie zarządzać plikami cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w swojej przeglądarce. W związku z powyższym zgadzam się na przetwarzanie w celach analitycznych i statystycznych moich danych osobowych zbieranych w ramach korzystania przeze mnie ze strony internetowej Fundacji Księdza Orione Czyńmy Dobro, w tym zapisywanych w plikach cookies przez administratora danych.
Więcej informacji... Potwierdzam