INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W FUNDACJI KSIĘDZA ORIONE CZYŃMY DOBRO

Fundacja Księdza Orione Czyńmy Dobro, zwana dalej Fundacją, będąca Administratorem Danych Osobowych, przywiązuje szczególną uwagę do bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych oraz do ochrony danych osobowych. W celu zapewnienia przejrzystości przetwarzania danych osobowych, informujemy, co następuje:

INFORMACJE DOTYCZĄCE ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Danych Osobowych jest Fundacja Księdza Orione Czyńmy Dobro z siedzibą w Warszawie, zwana dalej Administratorem (ADO).

Dane kontaktowe Administratora:

adres: ul. Williama Lindleya 12, 02-005 Warszawa,

telefon: 603 948 693,

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Jeśli mają Państwa pytania, dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych, a także przysługujących Państwu uprawnień, prosimy o kontakt z Administratorem.

 CZYJE DANE PRZETWARZAMY?

 Fundacja, w związku z prowadzoną działalnością, przetwarza dane następujących osób:

 • Podopiecznych Fundacji i/lub osób reprezentujących podopiecznych (beneficjentów-podopiecznych, odbiorców usług i świadczeń, osób zgłaszających się do Fundacji z prośbą o pomoc doraźną lub objęcie projektem);
 • Darczyńców Fundacji oraz Podatników, którzy zadeklarowali swój 1% podatku w zeznaniu podatkowym na cel realizowany przez Fundację,
 • Osób kontaktujących się z Fundacją w określonej sprawie oraz osób, z którymi Fundacja nawiązuje kontakt;
 • Pracowników, Współpracujących na podstawie umowy cywilno-prawnej, Kandydatów, Wolontariuszy, Stażystów, Kontrahentów;
 • Uczestników wydarzeń organizowanych przez Fundację;
 • Dane subskrybentów lub subskrybentek newslettera;
 • Dane osób, przetwarzane przy pomocy narzędzi udostępnianych przez media społecznościowe, np. Facebook, Twitter, Instagram;

CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Fundacja przetwarza dane w celu realizacji zadań Statutowych (Statut jest dostępny na stronie internetowej Fundacji). Przetwarzanie odbywa się na podstawie właściwej i obowiązującej podstawy prawnej.

Fundacja przetwarza dane w celu i na podstawie:

 • 6 ust. 1 lit. a) RODO - zgody.

Zgoda jest pobierana tylko w sytuacji, gdy Administrator nie ma możliwości przetwarzania danych na innej podstawie prawnej (patrz: poniżej).

Na podstawie zgody Administrator przetwarza dane szczególnej kategorii, np. dotyczące stanu zdrowia lub religii, innych sytuacjach przewidzianych przepisami prawa.

 • 6 ust. 1 lit b) RODOgdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, gdzie drugą Stroną jest osoba, której dane dotyczą lub są niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, np. umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy wolontariatu, umowy z Kontrahentem Fundacji, itp.
 • 6 ust. 1 lit. c) RODO – gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, ciążącego na Administratorze. Obowiązki te wynikają, w szczególności, z przepisów Ustawy o Fundacjach, Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, Ustawy o rachunkowości, Kodeksu Pracy, przepisów podatkowych, przepisów dot. ubezpieczeń społecznych, ubezpieczeń zdrowotnych, innych przepisów powszechnie obowiązujących.
 • 6 ust. 1 lit. e) RODO – gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Fundacja działa w interesie publicznym poprzez realizację swoich celów statutowych np. działania na rzecz osób niepełnosprawnych, chorych przebywających w hospicjach i zakładach opiekuńczo-leczniczych, osób wykluczonych społecznie i zagrożonych wykluczeniem społecznym, działalność wspomagająca naukę, edukację, oświatę i wychowanie, działania na rzecz dzieci i młodzieży, ochrona i promocja zdrowia.

 • 6 ust. 1 lit. f) RODO – gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających
  z prawnie uzasadnionych interesów Administratora,
  takich jak dochodzenie roszczeń lub ochrona praw Fundacji, zapewnienie bezpieczeństwa mienia Fundacji, cele promocyjne i informacyjne.

Fundacja, przed przystąpieniem do przetwarzania danych osobowych, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, określa ten interes oraz przeprowadza test równowagi względem interesów oraz praw podstawowych osoby, której dane dotyczą.

KOMU PRZEKAZUJEMY PAŃSTWA DANE?

W określonych sytuacjach koniecznym będzie przekazanie Państwa danych podmiotom trzecim.

Państwa dane mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na mocy przepisów prawa oraz podmiotom, którym przekazanie danych jest uzasadnione dla wykonania statutowych celów lub/i realizacji określonej usługi/projektu np. na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych.

Podmioty te, o ile przetwarzają Państwa dane osobowe na nasze zlecenie, działają na podstawie zawartych z Fundacją umów powierzenia i na równi z Fundacją są zobowiązane do ochrony Państwa danych osobowych.

Są to podmioty, które odpowiadają m.in. za: obsługę prawną Fundacji, obsługę informatyczną IT (np. hosting danych, wysyłanie poczty email, wsparcie techniczne), organizację wyjazdów/ wydarzeń/szkoleń.

W wybranych przypadkach podmioty przetwarzające stają się odrębnymi administratorami Państwa danych osobowych (dotyczy to np. dostawców usług płatniczych, m.in. PayU, PayPal, dotpay/ banków/ instytucji finansowych, Poczty Polskiej oraz innych firm działających na podstawie prawa pocztowego).

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH – kryteria ustalenia tego okresu

Fundacja będzie przetwarzać Państwa dane przez okres wskazany właściwymi obowiązującymi przepisami prawa lub przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego dane zostały zebrane.

W przypadku, gdy Fundacja przetwarza dane osobowe na podstawie zgody, okres przetwarzania danych będzie możliwy do czasu wycofania tej zgody lub ustania celu przetwarzania, co do którego ta zgoda została udzielona.

Szczegółowe informacje dotyczące okresu przetwarzania danych osobowych konkretnej grupy podmiotów danych osobowych zawiera polityka prywatności Fundacji.

PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH

Fundacja nie będzie przekazywała Państwa danych osobowych do państw trzecich, bądź organizacji międzynarodowych.

JAKIE PRAWA PAŃSTWU PRZYSŁUGUJĄ?

Przysługują Państwu następujące prawa:

1) Prawo dostępu do Państwa danych osobowych;

2) Prawo do sprostowania Państwa danych osobowych;

3) Prawo do usunięcia Państwa danych osobowych;

4) Prawo do ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych;

5) Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych;

6) Prawo do przenoszenia Państwa danych osobowych;

7) Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych;

8) Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak ich podania uniemożliwia realizację celu Fundacji.

 

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami i potwierdzenie ich aby ukryć ten komunikat
Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych i funkcjonalnych. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że zgadzają się Państwo na ich zapisanie w pamięci Państwa urządzenia. Mogą Państwo samodzielnie zarządzać plikami cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w swojej przeglądarce. W związku z powyższym zgadzam się na przetwarzanie w celach analitycznych i statystycznych moich danych osobowych zbieranych w ramach korzystania przeze mnie ze strony internetowej Fundacji Księdza Orione Czyńmy Dobro, w tym zapisywanych w plikach cookies przez administratora danych.
Więcej informacji... Potwierdzam